I. ÚS 325/05
I.ÚS 325/05 ze dne 29. 9. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele O. N., t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Podáním ze dne 6. 6. 2005, které si stěžovatel sepsal sám, doručeným Ústavnímu soudu dne 7. 6. 2005, napadl rozhodnutí Státního notářství v Ostravě ze dne 6. 11. 1991 a průtahy spojené s řízením před notářstvím, které mají trvat již více než 13 let.

Vhledem k tomu, že podání stěžovatele nesplňovalo náležitosti řádného návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem, vyzval jej Ústavní soud k odstranění vad návrhu přípisem ze dne 14. 6. 2005, který byl stěžovateli doručen dne 16. 6. 2005. Ústavní soud stěžovatele upozornil, že pokud ve lhůtě 30 dnů od doručení uvedené výzvy nedojde Ústavnímu soudu řádný návrh, ve kterém budou vady odstraněny, bude návrh odmítnut. Ústavní soud stěžovatele dále vyzval k tomu, aby si zvolil advokáta, který by ho v řízení před Ústavním soudem zastupoval, protože v řízení před Ústavním soudem musí být účastník řízení povinně zastoupen advokátem. Dopisem ze dne 12. 7. 2005 požádal advokát, určený stěžovateli rozhodnutím České advokátní komory, o prodloužení lhůty do 31. 8. 2005. Ústavní soud lhůtu této žádosti vyhověl a lhůtu k odstranění vad návrhu prodloužil do 31. 8. 2005.

Dne 26. 7. 2005 došel Ústavnímu soudu dopis stěžovatele, ve kterém tvrdí, že mu ČAK žádného advokáta nepřidělila. Poté, dne 16. 8. 2005, byl Ústavnímu soudu doručen další dopis advokáta, kterým požádal Ústavní soud o zaslání fotokopie ústavní stížnosti. Poté, co advokát obdržel, dne 31. 8. 2005, fotokopii ústavní stížnosti sepsané stěžovatelem, sdělil Ústavnímu soudu dopisem ze dne 3. 9. 2005, že stěžovatel uplatňuje v ústavní stížnosti zřejmě neoprávněný nárok. Do konce shora uvedené prodloužené lhůty k odstranění vad nebyl Ústavnímu soudu řádný návrh doručen.

Protože vady návrhu nebyly odstraněny ve lhůtě k tomu určené, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, návrh odmítl podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Poučení:Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. září 2005

František Duchoň soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.