I. ÚS 3245/13
I.ÚS 3245/13 ze dne 2. 12. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ivanou Janů o ústavní stížnosti stěžovatelky Československé strany socialistické, se sídlem Palackého 77/1, 750 00 Přerov, bez právního zastoupení, ve věci vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 25. a 26. 10. 2013, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Stěžovatelka doručila Ústavnímu soudu dne 23. 10. 2013 podání označené jako "návrh na zamítnutí termínu předčasných voleb ve dnech 25 a 26. 10. 2013 do PS ČR".
Protože návrh vykazoval vady ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byla stěžovatelka vyzvána k odstranění vad podání, spočívajících zejména v absenci povinného právního zastoupení dle § 29, § 30, § 31 zákona o Ústavním soudu. Stěžovatelce byla k odstranění vad stanovena lhůta 7 dnů. Stěžovatelka při doručování nebyla dne 29. 10. 2013 zastižena, v úložní době si zásilku nepřevzala (§ 49 odst. 4 o. s. ř.), konečně dne 12. 11. 2013 byla zásilka vložena do schránky užívané stěžovatelkou.

Dne 19. 11. 2013 Ústavní soud dotazem na Českou advokátní komoru ověřil, že stěžovatelka nepodala žádost o určení advokáta podle § 18 zákona o advokacii.

Podmínky § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu jsou splněny, neboť do dnešního dne stěžovatelka na výzvu nijak nereagovala a lhůta k odstranění vad uplynula marně. Ústavní soud soudcem zpravodajem usnesením rozhodl o odmítnutí návrhu pro neodstranění vad ve lhůtě k tomu určené.

Nad rámec uvedeného nutno vyslovit pochybnost o vážnosti úmyslů stěžovatelky vyvolat jakékoliv řízení před Ústavním soudem a zároveň o způsobilosti stěžovatelky účastnit se soutěže politických sil a usilovat o podíl na vedení státu, pokud není schopna spravovat své vlastní záležitosti.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 2. prosince 2013

Ivana Janů, v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.