I. ÚS 3227/13
I.ÚS 3227/13 ze dne 9. 12. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Kateřinou Šimáčkovou o ústavní stížnosti stěžovatele V. Š., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Stráž pod Ralskem, proti blíže neurčenému rozhodnutí z dubna 2013, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:
1. Dne 22. 10. 2013 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání stěžovatele, kterým napadá blíže nespecifikované rozhodnutí soudu, kterým mu byl podmíněný trest odnětí svobody přeměněn na nepodmíněný v trvání 233 dnů. Stěžovatel má za to, že se na něj měla vztahovat amnestie prezidenta republiky ze dne 1. 1. 2013.

2. Podání stěžovatele nebylo možné považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, neboť nesplňovalo řadu formálních a obsahových náležitostí stanovených § 34 a 72 odst. 6 zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu, včetně absence právního zastoupení dle § 30 a 31 zákona o Ústavním soudu.

3. K odstranění vad návrhu, jakož i nedostatku povinného zastoupení advokátem, byl stěžovatel vyzván písemností, která mu byla doručena dne 29. 10. 2013, v níž byl též upozorněn, že nestane-li se tak ve lhůtě 30 dnů, bude návrh odmítnut.

4. V této lhůtě ani později navrhovatel uvedené procesní nedostatky neodstranil.

5. Ústavnímu soudu proto nezbylo než postupovat podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a návrh stěžovatele pro neodstraněné vady odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. prosince 2013

Kateřina Šimáčková, v. r. soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.