I. ÚS 3219/12
I.ÚS 3219/12 ze dne 3. 10. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti L. Š., proti "usnesení Nejvyššího soudu ČR o vzetí do vazby", takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 21. 8. 2012, se stěžovatel domáhá po Ústavním soudu toho, co je uvedeno v záhlaví tohoto usnesení.
Stěžovatelovo podání nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo vadami. Kupříkladu pro řízení před Ústavním soudem nebyl stěžovatel zastoupen advokátem - § 30, § 31 zákona o Ústavním soudu.

K odstranění nedostatků svého podání byl stěžovatel vyzván písemnou výzvou, doručenou mu dne 27. 8. 2012, v níž byl též upozorněn, že nestane-li se tak ve lhůtě 30 dnů, bude stížnost odmítnuta. Dostalo se mu náležitého poučení, jaké náležitosti má návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem obsahovat, a jakými nedostatky oproti tomu trpí.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel ve stanovené lhůtě - a ani do dnešního dne - vady podání neodstranil, Ústavní soud ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. října 2012

Vojen Güttler, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.