I. ÚS 3215/09
I.ÚS 3215/09 ze dne 8. 2. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti J. W., proti usnesení Krajského soudu v Brně, sp. zn. 50 Nt 40/2008, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 11. 12. 2009 se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí. Protože podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v § 30, § 34, § 72 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad tohoto podání. K tomu mu stanovil lhůtu 30 dnů od doručení této výzvy. Současně jej upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, Ústavní soud podání (ústavní stížnost) ve smyslu § 43 odst. 1 písmeno a) zákona o Ústavním soudu odmítne.
Stěžovatel uvedenou výzvu obdržel dne 18. 12. 2009. Dopisem, doručeným Ústavnímu soudu dne 14. 1. 2010, požádal o prodloužení lhůty k odstranění vad podání. Nová lhůta k odstranění vad mu byla stanovena na 15 dnů od doručení tohoto prodloužení. Výzva byla stěžovateli doručena 20. 1. 2010. Ani v této nové lhůtě, ani k dnešnímu dni však stěžovatel vady neodstranil.

Proto Ústavní soud ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. února 2010

Vojen Güttler v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.