I. ÚS 32/05
I.ÚS 32/05 ze dne 9. 3. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatele Ing. K. M., proti exekučnímu příkazu sp. zn. Ex-1932, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností brojí stěžovatel proti exekučnímu příkazu sp. zn. Ex-1932 a všem rozhodnutím Okresního soudu ve Zlíně a Krajského soudu v Brně, která exekučnímu příkazu předcházela, a žádá, aby je Ústavní soud svým nálezem zrušil.

Dříve než se Ústavní soud může zabývat věcným posouzením ústavní stížnosti, je povinen zkoumat, zda jsou splněny náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), pro zahájení řízení o ústavní stížnosti.

Protože podaný návrh nesplňoval náležitosti stanovené v ustanoveních § 30, § 31, § 34 a § 72 citovaného zákona, vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad návrhu ve lhůtě, která mu byla stanovena na 20 dnů ode dne doručení výzvy a současně jej poučil o důsledku neodstranění vad v této lhůtě. Výzva k odstranění vad byla stěžovateli doručena v pátek dne 4. 2. 2005, takže lhůta k odstranění vad uplynula ve čtvrtek dne 24. 2. 2005.

Protože stěžovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě, která mu byla stanovena, nezbylo Ústavnímu soudu než ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. března 2005

JUDr. Vojen Güttler soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.