I. ÚS 3182/12
I.ÚS 3182/12 ze dne 2. 10. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 2. října 2012 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení o ústavní stížnosti L. K., proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 Ans 10/2012 ze dne 18. července 2012, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění

Ústavní soud obdržel dne 20. srpna 2012 podání navrhovatele datované 14. srpna 2012, které nesplňuje náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem. Navrhovatel byl proto vyzván k odstranění vad podání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy a současně poučen o obsahu ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona, podle něhož neodstranění vad ve stanovené lhůtě je důvodem odmítnutí návrhu.
Výzva k odstranění vad byla navrhovateli doručena dne 7. 9. 2012. Do dnešního dne vady návrhu odstraněny nebyly. Navrhovatel tedy, jak patrno ze shora uvedeného, v určené lhůtě vady návrhu neodstranil, a proto Ústavní soud jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. října 2012

Pavel Holländer soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.