I. ÚS 3175/13
I.ÚS 3175/13 ze dne 27. 11. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o návrhu Ing. Ladislava Kryže, bez právního zastoupení, proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 8. 2013 č. j. 8 Ans 2/2013-29, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:
Podání stěžovatele bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 17. 10. 2013. Po zjištění, že nesplňuje formální náležitosti návrhu ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), zejména pak, že stěžovatel nebyl zastoupen advokátem ve smyslu § 30 a § 31 zákona o Ústavním soudu, byl stěžovatel dopisem ze dne 30. 10. 2013 vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 20 dnů. Tato výzva mimo jiné obsahovala upozornění, že pokud vytčené vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude návrh odmítnut.

Výzva byla stěžovateli doručena dne 1. 11. 2013. Dne 15. 11. 2013 byl Ústavnímu soudu doručen přípis, v němž stěžovatel uvedl pouze to, že "se již vyjádřil v ústavní stížnosti ze dne 17. října 2013". V ústavní stížnosti stěžovatel mimo jiné požadoval, aby mu bylo přiznáno hájit se sám nebo prostřednictvím zástupce jiného než právnického vzdělání.

Z evidence Ústavního soudu bylo zjištěno, že stěžovatel podal v průběhu roku 2012 k Ústavnímu soudu sedm podání, v průběhu roku 2013 pak další tři. Z těchto řízení vyplývá, že stěžovatel byl již v minulosti opakovaně a dostatečně informován o tom, že je nezbytné, aby ústavní stížnost byla sepsána advokátem a aby byla k podané ústavní stížnosti přiložena plná moc advokáta, který stěžovatele zastupuje (naposledy např. v řízení vedených pod sp. zn. IV. ÚS 3803/12 a II. ÚS 3804/12).

Vytýkané vady návrhu nebyly stěžovatelem přes řádné poučení odstraněny. Proto nezbylo Ústavnímu soudu než návrh jako vadný podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. listopadu 2013

Ludvík David, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.