I. ÚS 3174/09
I.ÚS 3174/09 ze dne 10. 2. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy Vojena Güttlera a soudců Ivany Janů a Dagmar Lastovecké ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky PhDr. A. Š., zastoupené Mgr. Michalem Wiedermannem, advokátem, se sídlem Purkyňova 35e, Brno, proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 26. 1. 2009, č. j. 44 Co 237/2006-152, a proti rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 9. 11. 2005, č. j. 20 C 432/2002-119, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:
Stěžovatelka ústavní stížností doručenou dne 8. 12. 2009 napadala shora označená rozhodnutí obecných soudů. Vzhledem k tomu, že ústavní stížnost nesplňovala náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, stěžovatelka byla vyzvána, aby ve stanovené lhůtě vady odstranila.

Dne 5. 2. 2010 bylo Ústavnímu soudu doručeno zpětvzetí ústavní stížnosti. Bylo zdůvodněno tím, že podaný návrh trpí neodstranitelnými vadami a ani maximální možné úsilí stěžovatelky a jejího zástupce by ke zhojení těchto vad nevedlo.

Z ustanovení § 77 zákona o Ústavním soudu vyplývá, že ústavní stížnost lze vzít zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě; následkem zpětvzetí je zastavení řízení. Vzhledem k tomu, že tato situace nastala i v souzené věci, Ústavní soud na základě dispozičního úkonu stěžovatelky řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. února 2010

Vojen Güttler, v.r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.