I. ÚS 3172/13
I.ÚS 3172/13 ze dne 5. 11. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Ivany Janů, soudkyně zpravodajky Kateřiny Šimáčkové a soudce Ludvíka Davida ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky GRATO, spol. s r. o., se sídlem Palackého 796/57a, Mariánské Lázně, zastoupené Mgr. Ivanou Sládkovou, advokátkou se sídlem Janáčkovo nábřeží 39/51, Praha 5, proti náhradově nákladovému výroku rozsudku Okresního soudu v Opavě ze dne 16. 8. 2013 č. j. 126 EC 108/2011-154, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

V ústavní stížnosti se z velmi podrobně vyložených důvodů stěžovatelka domáhá zrušení náhradově nákladového výroku v záhlaví uvedeného rozsudku obecného soudu, jímž bylo žalovanému ve sporu o zaplacení částky 1 008 Kč s příslušenstvím představující jízdné a přirážku k němu uloženo zaplatit stěžovatelce náhradu nákladů řízení ve výši 8 641 Kč, v rámci nichž odměna stěžovatelčiny advokátky činila jednonásobek žalované částky. V tomto výroku spatřuje stěžovatelka porušení článku 36 odst. 1 a článku 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, článku 90 Ústavy a článku 1 odst. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.
Stejné či podobné výhrady proti nákladovým výrokům rozsudků nalézacího soudu vydaných v obdobných sporech uplatnila stěžovatelka dříve v celé řadě ústavních stížností, přičemž Ústavní soud ústavní stížnost projednávanou pod sp. zn. I. ÚS 988/12 nálezem zamítl; v ostatních rozhodnutých věcech byly stěžovatelčiny návrhy odmítnuty jako zjevně neopodstatněné. Rozhodovací důvody, pro něž Ústavní soud nemohl stěžovatelčině argumentaci přisvědčit, jsou v citovaném nálezu i odmítacích usneseních pregnantně vyloženy a jsou stěžovatelce nepochybně známy; postačí proto na ně pouze odkázat, neboť opakovat již mnohokráte řečené postrádá jakýkoliv smysl.

Z těchto důvodů Ústavní soud podle § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení jako návrh zjevně neopodstatněný odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. listopadu 2013

Ivana Janů, v. r. předsedkyně senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.