I. ÚS 317/10
I.ÚS 317/10 ze dne 25. 2. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 25. února 2010 soudcem zpravodajem Eliškou Wagnerovou, ve věci ústavní stížnosti stěžovatele V. S., proti rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 1104/2009, rozhodnutí Krajského soudu v Plzni sp. zn. 18 Co 216/2008 a rozhodnutí Okresního soudu v Domažlicích sp. zn. 3 C 118/2003, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Podáním ze dne 30. 1. 2010 podaném poštovní přepravě dne 1. 2. 2010, které bylo doručeno Ústavnímu soudu dne 2. 2. 2010, stěžovatel podal ústavní stížnost proti shora uvedeným rozhodnutím, s tím, že má za to, bylo rozhodnuto pravomocně a mimořádně nestandardně.
Protože podání vykazovalo celou řadu formálních vad, pro které nebylo jako ústavní stížnost projednatelné, byl stěžovatel vyzván k odstranění těchto vad do 10 dnů od doručení výzvy tak, aby k poslednímu dni lhůty měl Ústavní soud k dispozici bezvadný návrh. Výzva byla dle dodejky stěžovateli doručena dne 9. 2. 2010, z čehož plyne, že k dnešnímu dni lhůta poskytnutá k odstranění vad již uplynula (poslední den lhůty byl pátek 19. 2. 2010).

Vzhledem k tomu, že v určené lhůtě stěžovatel vadu svého podání neodstranil, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, jeho ústavní stížnost odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. února 2010

Eliška Wagnerová soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.