I. ÚS 3154/09
I.ÚS 3154/09 ze dne 6. 1. 2010

U 2/56 SbNU 835
K povinnému zastoupení advokátem v řízení před Ústavním soudem

Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Usnesení

Ústavního soudu - soudce zpravodaje Elišky Wagnerové - ze dne 6. ledna 2010 sp. zn. I. ÚS 3154/09 ve věci ústavní stížnosti Pilates, s. r. o., se sídlem Wenzigova 1861/7, Praha 2, proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 3. 4. 2007 sp. zn. 56 Co 650/2006 a rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 15. 9. 2009 sp. zn. 22 Cdo 4273/2007, jejichž zrušení se stěžovatelka domáhala, avšak na základě výzvy Ústavního soudu neodstranila vadu podání a nepředložila plnou moc osvědčující její právní zastoupení advokátem.
Výrok

Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění

Ústavní stížností podanou k poštovní přepravě dne 4. 12. 2009 a doručenou Ústavnímu soudu dne 7. 12. 2009 se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví citovaných rozhodnutí, neboť měla za to, že tato porušují její, ve stížnosti uvedená, základní práva a svobody.
Z obsahu ústavní stížnosti vyplývalo, že je stěžovatelka v řízení před Ústavním soudem zastoupena Mgr. L. S., což nebylo osvědčeno předložením plné moci. Proto Ústavní soud dne 15. 12. 2009 vyzval stěžovatelku, aby odstranila tuto vadu podání s tím, že stěžovatelce poskytl lhůtu 5 dnů doplněnou poučením, podle něhož, neobdrží-li Ústavní soud v poskytnuté lhůtě bezvadné podání, bude její návrh odmítnut. Stěžovatelce byla výzva k odstranění vad podání doručována do datové schránky, k odeslání výzvy došlo 16. 12. 2009 a dle doručenky byla výzva doručena dne 26. 12. 2009. Protože šlo o sváteční den, Ústavní soud za použití § 63 zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu") a s využitím analogie k § 57 odst. 2 větě druhé o. s. ř. stanovil datum doručení až na první pracovní den, kterým bylo pondělí 28. 12. 2009, a lhůta tedy uplynula v pondělí dne 4. 1. 2010.

Podmínka povinného právního zastoupení v řízení před Ústavním soudem je stanovena bez výjimky v § 30 zákona o Ústavním soudu.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka vadu svého podání ve stanovené lhůtě, vyložené ve prospěch stěžovatelky, neodstranila, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu její ústavní stížnost odmítl.Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.