I. ÚS 3128/09
I.ÚS 3128/09 ze dne 21. 1. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele M. Š., bez právního zastoupení, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Dne 3. 12. 2009 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost stěžovatele proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 10. 2009, čj. 1 Co 108/2009 - 66. Zmíněná stížnost nesplňovala náležitosti návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem, stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), spočívající m.j. v povinném zastoupení advokátem.
Proto byl stěžovatel vyzván k odstranění této vady návrhu v 30ti denní lhůtě s poučením, že pokud ve stanovené lhůtě nedojde řádná ústavní stížnost, sepsaná advokátem, bude jeho ústavní stížnost odmítnuta. Tato výzva byla stěžovateli doručena dne 18. 12. 2009. Do dnešního data stěžovatel zmíněnou vadu návrhu neodstranil.

Z výše uvedeného je zřejmé, že stěžovateli byl poskytnut dostatečný časový prostor k odstranění vad jeho návrhu. Stěžovatel ve stanovené lhůtě vytčenou vadu neodstranil a neučinil tak ani do současné doby. Ve věci jsou tedy naplněny podmínky ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, a proto soudce zpravodaj jeho ústavní stížnost odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. ledna 2010

František Duchoň, v. r. soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.