I. ÚS 311/17
I.ÚS 311/17 ze dne 6. 4. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou Kateřinou Šimáčkovou o návrhu stěžovatelky Vladislavy Pávové, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Dne 31. 1. 2017 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání, které navrhovatelka označila jako "Stížnost na postup Obvodního soudu pro Prahu 3" v exekuční věci sp. zn. 35 EXE 34501/2011, sp. zn. 36 EXE 2974/2014, sp. zn, 36 EXE 3465/2016. Namítala v něm, že zmíněný soud vydal exekuční titul proti její osobě v době, kdy byla příjemcem sociálních dávek, a zatížil ji tak desetitisícovými dluhy.
Toto podání nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou formálních a obsahových nedostatků (§ 34, § 72 odst. 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů) a pro řízení před Ústavním soudem nebyla navrhovatelka zastoupena advokátem (§ 30, § 31 zákona o Ústavním soudu).

K odstranění formálních a obsahových nedostatků podání, jakož i nedostatku povinného zastoupení advokátem, byla navrhovatelka vedena písemnou výzvou, doručenou jí dne 17. 2. 2017, v níž byla též upozorněna, že nestane-li se tak ve lhůtě 30 dnů, bude návrh odmítnut. Dostalo se jí náležitého poučení, jaké náležitosti má návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem obsahovat, a jakými nedostatky oproti tomu trpí. Ve stanovené lhůtě navrhovatelka uvedené procesní nedostatky neodstranila. Ve svém přípisu ze dne 7. 3. 2017 pouze sdělila, že požádala Českou advokátní komoru o určení advokáta a podala proti rozhodnutí soudu prvního stupně odvolání.

Vzhledem k výše uvedenému neshledal Ústavní soud žádné závažné důvody pro eventuální prodloužení lhůty k odstranění nedostatků. Nad to, jak stěžovatelka sama uvedla a jak Ústavní soud zjistil také z veřejně dostupné evidence (http://infosoud.justice.cz), ve věci probíhá odvolací řízení, které doposud nebylo ukončeno. Stěžovatelka bude mít tedy případně možnost obrátit se na Ústavní soud znovu po vyčerpání všech procesních prostředků, které jí zákon poskytuje k ochraně jejích práv.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než postupovat podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a na jeho základě soudkyní zpravodajkou (mimo ústní jednání) návrh odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. dubna 2017

Kateřina Šimáčková v. r. soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.