I. ÚS 3109/08
I.ÚS 3109/08 ze dne 10. 12. 2009

Posouzení existence příčinné souvislosti mezi protiprávním úkonem a škodou ve vztahu k majetkové újmě

Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu Františka Duchoně a soudců Ivany Janů a Vojena Güttlera ve věci stěžovatelky společnosti ELZA-ELEKTRO, s.r.o., sídlem Výstavní 3132/14a, Ostrava - Mariánské hory, zast. JUDr. Zdeňkou Friedelovou, advokátkou, sídlem Místecká 329/258, Ostrava - Hrabová, o výši náhrady nákladů řízení před Ústavním soudem ve smyslu § 62 zákona č. 182/1993 Sb., zákon o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, vzniklých stěžovatelce v řízení o ústavní stížnosti proti rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 25.9.2008, č.j. 25 Cdo 3327/2008-168, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 31.3.2008, č.j. 15 Co 56/2008-151 a proti rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 12.12.2007, č.j. 25 Cdo 532/2007-139, takto:
Nejvyššímu soudu se ukládá, aby nahradil stěžovatelce náklady řízení před Ústavním soudem ve výši 5 712,- Kč, a to do 30 dnů od doručení tohoto usnesení.
Odůvodnění:
Nálezem ze dne 27.10.2009, č.j. I. ÚS 3109/08, rozhodl I. senát Ústavního soudu o ústavní stížnosti společnosti ELZA-ELEKTRO, s.r.o., tak, že její stížnost shledal opodstatněnou a rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25.9.2008, č.j. 25 Cdo 4427/2008-168, jakož i rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 31.3.2008, č.j. 15 Co 56/2008-151, zrušil (výrok II.) Výrokem IV. citovaného nálezu pak vyhověl návrhu stěžovatelky podle § 62 zák. č. 182/1993 Sb., zákon o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu") a Nejvyššímu soudu uložil, aby stěžovatelce nahradil náklady řízení před Ústavním soudem ve výši, která bude určena samostatným usnesením Ústavního soudu.

Ústavní soud vyšel z podkladů zaslaných stěžovatelkou. Při stanovování výše náhrady nákladů řízení u odměny za zastoupení aplikoval ustanovení § 9 odst. 3 písm. g) ve spojení s § 7 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátu za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "advokátní tarif"), a to v rozsahu 2 úkonů právní služby (tj. převzetí a příprava zastoupení, sepsání ústavní stížnosti) po 2.100,- Kč bez DPH, tedy celkem 4 998,- Kč, včetně DPH; dále o ustanovení § 13 odst. 3 advokátního tarifu pro stanovení paušální částky náhrady hotových výdajů po 300,- Kč bez DPH, tedy v celkové výši 714,- Kč včetně DPH).

Celková částka náhrady nákladů řízení před Ústavním soudem tedy činí 5 712,- Kč. K jejímu zaplacení určil Ústavní soud přiměřenou lhůtu 30 dnů od doručení tohoto usnesení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. prosince 2009

František Duchoň, v.r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.