I. ÚS 307/05
I.ÚS 307/05 ze dne 29. 9. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele N. T. T., t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Podáním, které si stěžovatel sepsal sám a osobně ho podal u Ústavního soudu dne 26. 5. 2005, napadl blíže neurčené rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, postup Ministerstva vnitra ČR a vyjádřil nesouhlas s postupem Městského soudu v Brně v nespecifikované věci.

Podání stěžovatele nesplňovalo požadavky řádného návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem. Proto byl stěžovatel vyzván k odstranění vad návrhu výzvou ze dne 7. 6. 2005, která byla stěžovateli doručena dne 10. 6. 2005. Ústavní soud stěžovatele upozornil, že pokud ve lhůtě 30 dnů od doručení této výzvy nedojde Ústavnímu soudu řádná ústavní stížnost, jíž budou vady návrhu odstraněny, bude návrh odmítnut. Ústavní soud stěžovatele dále vyzval k tomu, aby si zvolil advokáta, který by ho v řízení před Ústavním soudem zastupoval.

Dopisem ze dne 6. 7. 2005 stěžovatel požádal Ústavní soud o ustanovení advokáta. Přípisem ze dne 1. 8. 2005 Ústavní soud stěžovateli sdělil, že v případě, pokud se nemůže domoci poskytnutí právních služeb u zvoleného advokáta, může se obrátit na Českou advokátní komoru, aby mu advokáta určila. Lhůtu k odstranění vad mu prodloužil do 31. 8. 2005. Dne 29. 8. 2005 došel Ústavnímu soudu další dopis stěžovatele, ve kterém si stěžuje na postup jemu určeného advokáta s tím, že mu advokát odmítá pomoci. Ze záznamu sepsaného v advokátní kanceláři a podepsaného stěžovatelem, který byl přiložen k dopisu, vyplývá, že stěžovatel v doprovodu tlumočníka navštívil dne 25. 8. 2005 advokáta, který mu byl určen rozhodnutím České advokátní komory. V záznamu je uvedeno, že stěžovatel předložil rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 5. 2004, sp. zn. 4 Azs 56/2004, které nabylo právní moci dne 8. 6. 2004. Advokát stěžovateli sdělil, že ústavní stížnost musí být odmítnuta, protože nebyla podána ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. Dne 31. 8. 2005 byl Ústavnímu soudu doručen přípis advokáta, který jako přílohu obsahoval výše uvedený záznam ze schůzky se stěžovatelem.

Stěžovatel nepodal řádnou ústavní stížnost a neodstranil tak vady návrhu ani v dodatečně prodloužené lhůtě. Kromě toho Ústavní soud, za této situace, považuje za nadbytečné činit jakékoli další kroky k tomu, aby byly odstraňovány vady ústavní stížnosti, protože ze shora označeného záznamu vyplývá, že rozhodnutí Nejvyššího správního soudu bylo stěžovateli (jeho tehdejšímu právnímu zástupci) doručeno rok před podáním ústavní stížnosti a ústavní stížnost by tak byla nutně odmítnuta podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, jako opožděná.

Protože stěžovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, návrh odmítl na základě ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Poučení:Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. září 2005

František Duchoň soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.