I. ÚS 3020/09
I.ÚS 3020/09 ze dne 2. 12. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti P. Č., bez právního zastoupení, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:
Dne 24. 11. 2009 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost stěžovatele P. Č. proti postupu Nejvyššího správního soudu, který neshledal opodstatněným návrh stěžovatele na určení lhůty k provedení úkonu (Aprk 8/2009-13), a proti postupu Krajského soudu v Brně, který vyrozuměl stěžovatele o odložení jeho právní věci. Stěžovatel ke své ústavní stížnosti kopie předmětných soudních přípisů nepřiložil.

Dříve, než může Ústavní soud přistoupit k věcnému přezkumu stěžovaného rozhodnutí, je povinen zjistit, zda ústavní stížnost splňuje všechny náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o Ústavním soudu ).

Dle ustanovení § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu fyzické a právnické osoby jako účastníci nebo jako vedlejší účastníci řízení před Ústavním soudem musí být zastoupeny advokátem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy, stěžovatel však zastoupen advokátem není.

Stěžovatel se v minulosti již několikrát obrátil na Ústavní soud s ústavními stížnostmi trpícími stejnou vadou, tj. neexistencí povinného zastoupení advokátem. Na tento nedostatek byl opakovaně upozorňován s poučením, že jejich neodstranění ve stanovené lhůtě je důvodem k odmítnutí ústavní stížnosti (srov. např. sp. zn. I. ÚS 786/09, sp. zn. I. ÚS 787/09, sp. zn. II. ÚS 1370/09 a další). Ve svém usnesení ze dne 16. 9. 2009, sp. zn. II. ÚS 1482/09 Ústavní soud sdělil stěžovateli, že pokud bude i do budoucna Ústavnímu soudu podávat návrhy, aniž by byl zastoupen advokátem, budou jeho návrhy odmítnuty rovnou bez výzvy k odstranění vad.

Z tohoto důvodu nezbylo soudci zpravodaji než ústavní stížnost dle § 43 odst. 1 písm.a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně 2. prosince 2009

Ivana Janů, v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.