I. ÚS 3/05
I.ÚS 3/05 ze dne 23. 2. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem JUDr. Ivanou Janů o návrhu V. P., Praha 3, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Ústavní soud obdržel dne 3.1.2005 podání označené jako "ústavní stížnost na postup úřadu, Magistrátu hl.m. Prahy a primátora Béma s napojením na státní úřad OÚ Prahy 9 - Sokolovská 324/14", které však nesplňovalo náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Stěžovatel byl výzvou Ústavního soudu, doručenou mu 18.1.2005, vyzván k odstranění vad podání tak, aby splňovalo předepsané náležitosti, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy. V průběhu lhůty odeslal stěžovatel Ústavnímu soudu dva obsáhlé svazky písemností, vady podání však neodstranil.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Ústavní soud návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. února 2005

JUDr. Ivana Janů soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.