I. ÚS 2976/09
I.ÚS 2976/09 ze dne 7. 1. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatele T. F., proti usnesení Městského soudu v Brně ze dne 5. 6. 2009, sp. zn. 7 T 136/2005, a proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 6. 2009 sp. zn. 3 To 338/2009, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byla dne 19. 11. 2009 doručena ústavní stížnost stěžovatele.

Předtím než Ústavní soud přistoupí k věcnému posouzení ústavní stížnosti, je povinen zkoumat, zda splňuje všechny zákonem požadované náležitosti a zda jsou vůbec dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o Ústavním soudu ).
Ústavní soud konstatoval, že ústavní stížnost byla zatížena vadami; příkladmo lze uvést především to, že stěžovatel nebyl zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 cit. zákona).

Dne 24. 11. 2009 byl proto stěžovatel vyzván k odstranění vad svého návrhu s poučením, že ústavní stížnost bude odmítnuta, pokud neodstraní vady ve lhůtě 30 dnů od doručení této výzvy. V této výzvě byl rovněž poučen o tom, že Ústavní soud advokáty stěžovatelům nepřiděluje. Stěžovatel ovšem ve stanovené lhůtě vady neodstranil. Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení byly v dané věci splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně.

Proto Ústavní soud ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl dle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné

V Brně dne 7. ledna 2010

Vojen Güttler v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.