I. ÚS 293/17
I.ÚS 293/17 ze dne 22. 3. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Tomášem Lichovníkem o ústavní stížnosti TEMPLUM - společenské hry, s. r. o., Radlická 49, Praha 5, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 10. 2016 sp. zn. 20 Cdo 3798/2016, usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 9. 2011 sp. zn. 25 Co 374/2011 a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 sp. zn. 36 EXE 2743/2010, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění

Ústavní soud obdržel dne 30. 1. 2017 podání navrhovatelky, které nemělo náležitosti (stěžovatelka nebyla zastoupena advokátem) požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), pro návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem. Stěžovatelka byla proto vyzvána k odstranění vad podání výzvou Ústavního soudu ze dne 14. 2. 2017, v níž jí byla k odstranění vad stanovena lhůta 20 dnů, a zároveň byla upozorněna na to, že neodstranění vad jejího podání v uvedené lhůtě je důvodem odmítnutí návrhu.
Výzva k odstranění vad byla podle doručenky doručena dne 24. 2. 2017 a následujícího dne, tedy 25. 2. 2017, jí začala plynout dvacetidenní lhůta, která marně uplynula ve čtvrtek 16. 3. 2017. Dne 20. 3. 2017 byla sice Ústavnímu soudu doručena žádost stěžovatelky o prodloužení lhůty k odstranění vad návrhu, nicméně této žádosti vyhověno nebylo. Stěžovatelka byla v minulosti účastnicí řízení o ústavní stížnosti v několika desítkách případů a není tedy pochyb o tom, že jsou jí náležitosti podání dobře známy.

Vzhledem k tomu, že ani do dne rozhodnutí o předmětném návrhu nebyly vady podání odstraněny, Ústavní soud návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. března 2017

Tomáš Lichovník v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.