I. ÚS 2919/13
I.ÚS 2919/13 ze dne 19. 11. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudkyní zpravodajkou Kateřinou Šimáčkovou o ústavní stížnosti stěžovatele P. B., t. č. Věznice Bělušice, Bečov u Mostu, proti rozhodnutím trestních soudů ve věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 37 T 19/96, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:
1. Dne 24. 9. 2013 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání, v kterém stěžovatel žádal o zproštění obvinění z trestného činu, za který byl odsouzen Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. 37 T 19/96 dne 20. 11. 1997, následně potvrzené Vrchním soudem v Olomouci dne 4. 6. 1998.

2. Navrhovatelovo podání nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou formálních a obsahových nedostatků [§ 34 a § 72 odst. 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu")] a pro řízení před Ústavním soudem nebyl navrhovatel zastoupen advokátem (§ 30 a § 31 zákona o Ústavním soudu).

3. K odstranění formálních a obsahových nedostatků podání, jakož i nedostatku povinného zastoupení advokátem, byl navrhovatel veden písemnou výzvou, doručenou mu dne 1. 10. 2013, v níž byl též upozorněn, že nestane-li se tak ve lhůtě 30 dnů, bude návrh odmítnut. Dostalo se mu náležitého poučení, jaké náležitosti má návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem obsahovat, a jakými nedostatky oproti tomu trpí.

4. Vzhledem k tomu, že uvedené nedostatky, včetně zastoupení advokátem, nebyly ve stanovené lhůtě napraveny, nezbylo Ústavnímu soudu než ústavní stížnost odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

5. Lze dodat, že pokud ústavní stížnost směřuje proti rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 11. 1997 a Vrchního soudu v Olomouci ze dne 4. 6. 1998, byla by podána opožděně a musela by být rovněž odmítnuta podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. listopadu 2013

Kateřina Šimáčková, v. r. soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.