I. ÚS 2918/09
I.ÚS 2918/09 ze dne 30. 11. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele JUDr. Z. A., bez právního zastoupení, proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 8. 2009, čj. 4 Ads 109/2009 - 45, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:
Ústavní soud obdržel dne 12. 11. 2009 ústavní stížnost (dále též "návrh") JUDr. Z. A. (dále jen "stěžovatel"), směřující proti shora označenému rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Tento návrh, který si stěžovatel sepsal sám, nesplňuje náležitosti stanovené pro ústavní stížnost zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále "zákon o Ústavním soudu"). Není totiž právně zastoupen advokátem, jeho návrh není advokátem sepsán (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu).

Z provedeného lustra Ústavní soud zjistil, že stěžovatel podal dne 27. 7. 2009 ústavní stížnost, která byla usnesením pod sp. zn. I. ÚS 1966/09 odmítnuta pro stejnou vadu - absenci právního zastoupení, přesto, že stěžovatel byl výzvou soudce zpravodaje poučen, jaké náležitosti zákon vyžaduje pro podání ústavní stížnosti. Z toho vyplývá, že stěžovatel byl dobře informován o tom, jaké náležitosti musí návrh mít a že v řízení před Ústavním soudem musí být právně zastoupen advokátem.

Ústavní soud vychází z názoru, že v řízení o ústavní stížnosti není nevyhnutelnou podmínkou, aby se poučení o povinném zastoupení dostávalo stěžovateli vždy v každém individuálním řízení, jestliže se tak stalo v jeho případech předchozích. Lze totiž předpokládat, že takto dříve poskytnuté informace byly objektivně způsobilé v paměti stěžovatele zanechat poznání, že na Ústavní soud se (s ústavní stížností) nelze obracet jinak než v zastoupení advokátem. Za této situace by bylo další poučování stěžovatele, o stejných povinnostech, jen neefektivním a formalistickým konáním.

Proto soudce zpravodaj, za přiměřeného použití ustanovení § 43 odst. 1 písm. a)a písm. d) zákona o Ústavním soudu návrh stěžovatele odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. listopadu 2009

František Duchoň, v. r. soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.