I. ÚS 2908/12
I.ÚS 2908/12 ze dne 16. 10. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ivanou Janů ve věci navrhovatele Š. C., zastoupeného Mgr. Kateřinou Walterovou, advokátkou, se sídlem Počernická 719/78, 360 05 Karlovy Vary takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Dne 31. 7. 2012 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání navrhovatele. Protože toto podání nesplňovalo náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu (dále jen zákon o Ústavním soudu ), včetně absence právního zastoupení, byl navrhovatel vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy a poučen o tom, že dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu neodstraněním vad návrhu v dané lhůtě je dán důvod k jeho odmítnutí. Tato výzva byla dle doručenky navrhovateli doručena dne 23. 8. 2012.
Ústavní soud k zaslané výzvě obdržel plnou moc udělenou Mgr. Kateřině Walterové, advokátce, nicméně tím nedošlo k odstranění veškerých vad ústavní stížnosti, neboť tato právní zástupkyně Ústavnímu nezaslala jí sepsaný text ústavní stížnosti, kdy účelem povinného zastoupení je mimo jiné právě předestření kvalifikované ústavně právní argumentace. Proto Ústavní soud stěžovatele, prostřednictvím jeho zástupkyně, v tomto směru poučil a opětovně jej vyzval k odstranění vad návrhu a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy. Tato výzva byla dle doručenky doručena dne 23. 9. 2012.

Dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, nejsou-li odstraněny vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, soudce zpravodaj mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne.

Navrhovatel v určené lhůtě vady návrhu neodstranil. Z tohoto důvodu se jím Ústavní soud, vázán citovaným zákonem, nemohl věcně zabývat. S ohledem na dané skutečnosti Ústavní soud rozhodl tak, jak je ve výroku usnesení uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. října 2012

Ivana Janů, v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.