I. ÚS 2895/11
I.ÚS 2895/11 ze dne 23. 8. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Vojena Güttlera a soudců Pavla Holländera a Ivany Janů o ústavní stížnosti stěžovatele SIDEREUS HOLDINGS LIMITED, se sídlem Klimentos 41-43, Klimentos Tower, 2 flor, Office 23, P.C. 1061, Nikósie, Kyperská republika, IČ: HE268625, zastoupeného advokátem JUDr. Pavlem Fráňou, advokátem, se sídlem Sokolovská 49/5, 186 00 Praha 58, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 8. 2011, č.j. MSPH 60 INS 628/2011, 1 VSPH 716/2011-B-483, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Stěžovatel se ústavní stížností ze dne 29. 9. 2011 domáhá zrušení shora uvedeného rozhodnutí. Je přesvědčen, že jím byly porušeny čl. 89 odst. 2 a čl. 95 odst. 1 a odst. 2 Ústavy ČR, jeho základní práva a svobody podle čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a právo pokojně užívat majetek chráněné Protokolem č. 1 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.
Dopisem ze dne 15. 8. 2012 (doručeném Ústavnímu soudu elektronicky téhož dne) oznámil advokát stěžovatele Ústavnímu soudu, že stěžovatel bere ústavní stížnost ze dne 29. 9. 2011 proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 8. 2011, č.j. MSPH 60 INS 628/2011, 1 VSPH 716/2011-B-483, zpět a navrhl, aby Ústavní soud řízení zastavil.

Proto Ústavní soud dle ustanovení § 77 za použití ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, řízení o ústavní stížnosti zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. srpna 2012

Vojen Güttler, v. r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.