I. ÚS 2875/13
I.ÚS 2875/13 ze dne 21. 1. 2014


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Kateřinou Šimáčkovou o ústavní stížnosti stěžovatele Mgr. Michala Davida, advokáta, se sídlem K Dolům 1924/42, Praha 4, zastoupeného Mgr. Petrou Vráblikovou, advokátkou se sídlem v Letech, Karlštejnská 518, proti výroku III. rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 1 Ad 49/2011 - 284 ze dne 25. 6. 2013, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

1. Ústavní stížností stěžovatel napadl v záhlaví tohoto usnesení uvedený výrok rozsudku, jímž Městský soud v Praze rozhodl o jeho odměně jako ustanoveného advokáta a navrhl jeho zrušení pro rozpor se svými ústavně zaručenými právy, a to právem vlastnit majetek, plynoucím z čl. 11 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), právem získávat prostředky pro své životní potřeby prací podle čl. 26 Listiny a právem na spravedlivý proces a účinné opravné prostředky podle čl. 36 Listiny a čl. 6 a čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

2. Stěžovatel současně s podáním ústavní stížnosti podal i stížnost kasační. V ústavní stížnosti pak vysvětlil, že nepočítá s tím, že by Nejvyšší správní soud jeho kasační stížnosti vyhověl.
3. Dříve, než Ústavní soud přistoupí k věcnému projednání ústavní stížnosti, je povinen přezkoumat její formální náležitosti a podmínky přípustnosti. Jak Ústavní soud sám zjistil, o kasační stížnosti stěžovatele proti výše označenému rozsudku městského soudu Nejvyšší správní soud rozhodl již v říjnu roku 2013, a to tak, že stěžovateli vyhověl a touto ústavní stížností napadený výrok rozsudku městského soudu zrušil (rozsudkem č. j. 4 Ads 77/2013 - 83). Ústavní soud na okraj poznamenává, že by v řízení o odměně advokáta, zastoupeného jinou advokátkou, očekával, že jej alespoň jeden z těchto právních profesionálů bude o zbytečnosti dalšího řízení před Ústavním soudem o již zrušeném výroku sám informovat.

4. Podmínkou zahájení řízení o ústavní stížnosti je mimo jiné předpoklad pravomocně skončeného předchozího řízení (§ 75 odst. 1 ve vztahu k § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu), což v tomto případě nebylo splněno. V daném případě totiž stěžovatel úspěšně napadl rozhodnutí městského soudu kasační stížností. Tím odpadl i samotný předmět řízení před Ústavním soudem, neboť byl napadený výrok zrušen Nejvyšším správním soudem.

5. Nezbylo proto než ústavní stížnost jakožto návrh nepřípustný odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. ledna 2014

Kateřina Šimáčková, v. r. soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.