I. ÚS 2825/09
I.ÚS 2825/09 ze dne 19. 11. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ivanou Janů o ústavní stížnosti stěžovatele Český zahrádkářský svaz ZO Dolní Domaslavice, IČ 68157967, se sídlem Horní Domaslavice 17, Dolní Domaslavice, zastoupeného JUDr. Tomášem Štípkem, advokátem, se sídlem Sadová 1585/7, Moravská Ostrava, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 7. 2009, č. j. 15 Co 344/2009-45, za účasti Krajského soudu v Ostravě jako účastníka řízení, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění :

Ústavní stížností se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví citovaného usnesení Krajského soudu v Ostravě. Tvrdí, že tímto rozhodnutím bylo porušeno jeho základní právo domáhat se stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu, garantované čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě bylo odmítnuto odvolání stěžovatele proti rozsudku Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 27. 3. 2009, č. j. 11 C 163/2008-25, pro nepřípustnost.

Stěžovatel v ústavní stížnosti uvádí, že nesouhlasí s názorem Krajského soudu v Ostravě jako odvolacího soudu, neboť dle něj Okresní soud ve Frýdku-Místku jako soud prvního stupně rozhodoval celkově ve věci samé, nikoliv tedy pouze co do úroků z prodlení ve výši 127,-Kč.
Ústavní stížnost není přípustná.

Vzhledem ke skutečnosti, že ústavní stížnost je založena na principu subsidiarity vyjádřeném v ustanovení § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, je nutno setrvat na závěru, že ústavní stížnost je nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje. Takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení. To neplatí pro mimořádný opravný prostředek, který orgán, jenž o něm rozhoduje, může odmítnout jako nepřípustný z důvodů závisejících na jeho uvážení.

K této otázce se Ústavní soud již opakovaně vyjádřil, kdy vyjádřil stanovisko, že podle § 229 odst. 4 občanského soudního řádu může účastník napadnout žalobou pro zmatečnost pravomocné usnesení odvolacího soudu, kterým bylo odmítnuto odvolání. Účastník, jehož odvolání bylo odmítnuto, disponuje na základě uvedeného ustanovení procesním prostředkem, na jehož základě může nechat přezkoumat, zda závěr odvolacího soudu, že odvolání muselo být odmítnuto, je v souladu se zákonem, potažmo s ústavním pořádkem. Z tohoto důvodu je třeba žalobu pro zmatečnost podle uvedeného ustanovení považovat za procesní prostředek, jehož vyčerpání je předpokladem přípustnosti ústavní stížnosti (srov.stanovisko pléna Ústavního soudu Pl. ÚS - st. 26/08).

Vzhledem k výše uvedenému Ústavní soud v posuzovaném případě dospěl k závěru, že ústavní stížnost je ve smyslu § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu nepřípustná, a proto ji soudcem zpravodajem podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. listopadu 2009

Ivana Janů v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.