I. ÚS 28/05
I.ÚS 28/05 ze dne 27. 4. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem JUDr. Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele J. B., t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Podáním předaným k poštovní přepravě dne 17. 1. 2005 stěžovatel napadl postup Okresního soudu ve Vsetíně, pobočka Valašské Meziříčí, v řízeních vedených pod sp. zn. 15 C 79/2003 a sp. zn. 12 C 6/2002.

Podání stěžovatele nesplňovalo náležitosti řádného návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem. Ústavní soud proto vyzval stěžovatele k odstranění vad jeho podání výzvou, kterou stěžovatel obdržel dne 27. 1. 2005. Upozornil jej, že pokud ve lhůtě 30 dnů od doručení této výzvy nedojde Ústavnímu soudu řádná ústavní stížnost, jíž budou uvedené vady odstraněny, bude návrh odmítnut. Ústavní soud stěžovatele dále vyzval k tomu, aby si zvolil advokáta, který by ho v řízení před Ústavním soudem zastupoval, nebo v případě, že mu bude právní pomoc advokátem odmítnuta, aby se obrátil na Českou advokátní komoru.

Stěžovatel celkem dvakrát požádal o prodloužení lhůty k odstranění vad a Ústavní soud mu pokaždé vyhověl s tím, že poslední lhůta, ve které měl stěžovatel vady svého podání odstranit, byla stanovena do l5. dubna 2005. Ani v této, dostatečně prodloužené lhůtě stěžovatel nedokázal vady svého podání odstranit. Pouze zaslal další žádost o prodloužení lhůty. Vzhledem k tomu, že stěžovateli byla k odstranění vad jeho podání poskytnuta nadstandardně dlouhá doba v délce téměř tří měsíců, Ústavní soud již nepovažoval za vhodné tuto lhůtu znovu prodlužovat.

Protože stěžovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, návrh odmítl podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Poučení:Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. dubna 2005

JUDr. František Duchoň soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.