I. ÚS 278/05
I.ÚS 278/05 ze dne 25. 4. 2006


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Františka Duchoně a soudců Vojena Güttlera a Ivany Janů v řízení o ústavní stížnosti stěžovatele K. S., t a k t o :
K. S. se ustanovuje opatrovníkem paní J. K., tajemnice Ústavního soudu.
O d ů v o d n ě n í :
Ústavní soud prostřednictvím České pošty doručoval v řízení o ústavní stížnosti stěžovatele výzvu k odstranění vad podané ústavní stížnosti na stěžovatelem udávanou adresu H.. Poněvadž ze sdělení České pošty na dvou doručenkách vyplynulo, že se stěžovatel odstěhoval bez udání adresy, přičemž nebylo možné doručit danou výzvu ani na adresu P. (kde se mohl dle úvahy České pošty stěžovatel nacházet; na doručenkách bylo Českou poštou uvedeno, že se odstěhoval bez udání adresy), požádal Ústavní soud Ministerstvo vnitra ČR, odbor správních činností, oddělení evidence obyvatel a rodných čísel (dále jen "MV ČR"), o poskytnutí osobních údajů stěžovatele z informačního systému evidence obyvatel. Ze sdělení MV ČR vyplynulo, že v informačním systému evidence obyvatel jsou ke jménu K. S. vedeny pouze údaje o K. S., poslední známá adresa P., který však dne 18.4.1969 zemřel.


Vzhledem k tomu je pro účely doručení výzvy k odstranění vad ústavní stížnosti třeba ustanovit stěžovateli podle ust. § 29 odst. 3 o.s.ř. ve spojení s § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, opatrovníka.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. dubna 2006


František Duchoň v.r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.