I. ÚS 2770/12
I.ÚS 2770/12 ze dne 13. 8. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 13. srpna 2012 v senátě složeném z předsedy Vojena Güttlera, soudců Pavla Holländera a Ivany Janů ve věci navrhovatele Česká pojišťovna a. s., Praha 1, Spálená 75/16, zastoupeného Mgr. Robertem Tschöplem, advokátem se sídlem Brno, Výstaviště 1, doručovací adresa Praha 2, Londýnská 59, o ústavní stížnosti proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. dubna 2012 č. j. 39 Co 107/2012-78, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění

Navrhovatel se domáhal zrušení výše citovaného usnesení, kterým soud II. stupně změnil výrok o nákladech řízení tak, že mu právo na jejich náhradu nepřiznal. Uvedl, že se rozhodnutím cítí dotčen v právech zakotvených v čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 2, 3 Listiny základních práv a svobod, když uplatněné náklady vznikly v souvislosti s právním zastoupením advokátem v řízení, v němž žalobce uplatnil částku 550 687,- Kč s příslušenstvím z titulu pojistného plnění dle účastníky uzavřené pojistné smlouvy. Po vypracování znaleckého posudku z pojistné matematiky vzal žalobce žalobu zpět, soud I. stupně řízení zastavil, jemu jako žalovanému náhradu nákladů řízení ve výši 59 064,- Kč přiznal v souladu s § 146 odst. 2 občanského soudního řádu, odvolací soud k odvolání žalobce tento výrok změnil s tím, že u žalovaného nešlo o náklady účelně vynaložené a lze tedy v rozhodnutí o nich aplikovat ustanovení § 150 občanského soudního řádu. K tomuto odůvodnění vyslovil přesvědčení, že postup soudu není správný, když každý účastník řízení má právo nechat se právně zastoupit advokátem a nelze argumentovat proto tím, že žalovaný má vlastní právní oddělení a zastoupení advokátem za úhradu není z hlediska nákladů účelné.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem. Senát mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, shledá-li jej zjevně neopodstatněným [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu stížností napadeného usnesení zásah do práv, kterých se stěžovatel v návrhu dovolává, zjištěn nebyl. Městský soud v Praze přezkoumal výrok soudu I. stupně, jímž byl žalobce zavázán k náhradě nákladů řízení žalovanému, a po zhodnocení okolností, za kterých došlo k podání i zpětvzetí žaloby, kdy byl žalovaný zastoupen pracovnicí s právnickým vzděláním, následně pak advokátem a za použití § 150 a výkladu § 137 občanského soudního řádu opodstatněně změnil rozhodnutí o nákladech řízení tak, jak v jeho výroku obsaženo. Své rozhodnutí vyčerpávajícím způsobem odůvodnil, a proto lze v dalším na toto odůvodnění odkázat.

Pro výše uvedené byl návrh jako zjevně neopodstatněný odmítnut [§ 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. srpna 2012

Vojen Güttler předseda senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.