I. ÚS 2769/09
I.ÚS 2769/09 ze dne 5. 11. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ivanou Janů ve věci ústavní stížnosti Ing. J. Š., zast. JUDr. LadislavemNevole, advokátem, sídlem Londýnská 60, Praha 2, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15.7.2009, č.j. 32 Cdo 337/2009-61, za účasti Nejvyššího soudu, jako účastníka řízení, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Stěžovatel podal ústavní stížnost proti v záhlaví uvedenému usnesení Nejvyššího soudu, kterým bylo odmítnuto dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19.6.2008, č.j. 6 Cmo 329/2007-46, pro nepřípustnost. V ústavní stížnosti uvedl, kromě jiného, že ji podává za účelem ochrany svých práv, a to jako bývalý statutární zástupce (předseda představenstva) společnosti Pivovar FERDINAND, a.s., a namítal, že bylo porušeno jeho právo uvedené v čl. 36 odst. 1 Listiny základných práv a svobod a zároveň čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, tedy má za to, že došlo k porušení jeho práva na spravedlivý proces.
Z předložených listinných podkladů Ústavní soud zjistil, že napadené usnesení bylo vydáno v řízení, jehož účastníky byly dvě právnické osoby, a to BOHEMIANS PRAHA a Pivovar FERDINAND, a.s., přičemž napadeným usnesením bylo odmítnutodovolání společnosti Pivovar FERDINAND, a.s. Z uvedeného zjištění je zcela evidentní, že stěžovatel, jako fyzická osoba, nebyl účastníkem řízení, v němž bylo napadené usnesení vydáno, tudíž byla ústavní stížnost podána osobou zjevně neoprávněnou.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, Ústavní soud soudcem zpravodajem ústavní stížnost, bez přítomnosti účastníků a mimo ústní jednání, odmítl podle § 43 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. listopadu 2009

Ivana Janů, v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.