I. ÚS 2767/13
I.ÚS 2767/13 ze dne 25. 11. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ivanou Janů o návrhu Ludmily Horáčkové, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:
Ústavní soud obdržel dne 10.9.2013 návrh na zahájení řízení, v němž stěžovatelka žádala o zrušení devíti rozsudků a jednoho platebního rozkazu, který však nesplňoval náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Stěžovatelka byla výzvou Ústavního soudu, doručenou jí dne 23.9.2013, vyzvána k odstranění vad podání tak, aby splňovalo předepsané náležitosti, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy. Konkrétně byla upozorněna na nutnost zastoupení advokátem, na předložení ústavní stížnosti v dostatečném počtu stejnopisů a na nezbytnost předložení kopie rozhodnutí o posledním prostředku (např. kopie rozhodnutí soudu poslední instance).

V určené lhůtě stěžovatelka na výzvu Ústavního soudu nereagovala. V mezidobí zjistil Ústavní soud, že stěžovatelka požádala dne 22.2.2013 Českou advokátní komoru o určení advokáta pro podání ústavní stížnosti, protože neprokázala splnění podmínek, byla vyzvána k doplnění podání; na výzvu nereagovala, proto její žádosti nebylo vyhověno.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka ve stanovené lhůtě vady podání neodstranila, Ústavní soud návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. listopadu 2013

Ivana Janů, v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.