I. ÚS 2740/09
I.ÚS 2740/09 ze dne 5. 11. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ivanou Janů ve věci návrhu J. S., bez právního zastoupení, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:
Návrhem doručeným dne 22. 10. 2009 se navrhovatel domáhal "zahájení řízení ve věci odškodnění za neoprávněné zbavení osobní svobody rozhodnutím soudu České republiky."

V odůvodnění návrhu navrhovatel uvádí, že od roku 1993 byl neoprávněně vězněn na příkaz Okresního soudu v Chebu, a to po dobu dvou let ve Vazební věznici Horní Slavkov, obdobně pak mezi lety 1997 až 1999, přičemž v dotčených trestních věcech byl vždy následně zproštěn obžaloby v plném rozsahu. Rovněž navrhovatel požádal, aby byl přítomen "jednání o určení výše odškodného."

Dříve než se Ústavní soud začne zabývat podaným návrhem, zkoumá zda jsou splněny základní formální podmínky pro zahájení a vedení řízení podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Ústavní soud je soudním orgánem ochrany ústavnosti a tuto svoji pravomoc vykonává tím, že rozhoduje ve věcech vyjmenovaných v čl. 87 odst. 1 až 3 Ústavy (viz též ustanovení § 64 až § 125f zákona o Ústavním soudu). Limity jeho působení jsou dány uplatněním zásady právního státu, podle níž lze státní moc uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví (viz čl. 2 odst. 3 Ústavy, resp. čl. 2 odst. 2 Listiny).

Ve věci tohoto návrhu Ústavní soud zjistil, že požadavek stěžovatele (formulovaný petit) neodpovídá ustanovení § 82 odst. 3 zákona o Ústavním soudu (ani ustanovením jiným). Z uvedeného proto vyplývá, že k věcnému projednání stěžovatelem předloženého požadavku Ústavní soud pravomoc nemá, neboť není oprávněn věcně rozhodovat o odškodnění jakékoliv osoby z jakýchkoliv důvodů.

Po výše uvedených zjištěních se již Ústavní soud dále nezabýval skutečností, že návrh trpí řadou dalších materiálních i formálních vad. Odstranění těchto vad po výzvě Ústavního soudu by totiž na výsledku řízení před Ústavním soudem v této věci ničeho nezměnilo.

Ústavní soud soudcem zpravodajem proto usnesením rozhodl o odmítnutí návrhu, neboť jde o návrh, k jehož projednání není Ústavní soud příslušný, a to podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. d) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. listopadu 2009

Ivana Janů, v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.