I. ÚS 2730/13
I.ÚS 2730/13 ze dne 4. 12. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem JUDr. Ivanou Janů mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o ústavní stížnosti stěžovatelů Ing. Jaromíra Houžvičky a Aleny Houžvičkové, bez právního zastoupení, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2013, č. j. 5 As 35/2013 - 22, a proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 3. 2013, č. j. 30 A 33/2011-46, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 5. 9. 2013 napadli stěžovatelé v záhlaví uvedená rozhodnutí.
Vzhledem ke skutečnosti, že ústavní stížnost nesplňovala náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byli stěžovatelé vyzváni dne 12. 9. 2013 k odstranění vad návrhu, které spočívaly zejména ve skutečnosti, že stěžovatelé nebyli v řízení před Ústavním soudem zastoupeni advokátem. Pro odstranění vad návrhu byla stěžovatelům stanovena lhůta 30 dnů ode dne doručení výzvy.

Podáním ze dne 28. 10. 2013 požádali stěžovatelé Ústavní soud o prodloužení lhůty pro odstranění vad návrhu alespoň do 30. 11. 2013. Této jejich žádosti Ústavní soud vyhověl, současně opětovně stěžovatele poučil, že podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

Stěžovatelé vady podání ani v soudem prodloužené lhůtě neodstranili, pouze svým podáním ze dne 28. 11. 2013 sdělili, že se jim pro nepříznivý zdravotní stav nepodařilo (přestože se o to pokusili) sjednat zastoupení advokátem, a proto žádají o další prodloužení lhůty do 31. 12. 2013, vhodněji do 31. 1. 2014.

Na náš dotaz Česká advokátní komora - pobočka Brno písemně potvrdila, že stěžovatelé u České advokátní komory návrh na zahájení řízení o určení advokáta dle § 18 zákona o advokacii ke dni 3. 12. 2013 nepodali.

S ohledem na výše uvedené Ústavní soud nepřistoupil k dalšímu prodloužení lhůty pro odstranění vad návrhu, neboť má za to, že nebylo nijak doloženo, že by zdravotní stav obou stěžovatelů byl tak závažný, že by neumožnil ani jednomu z nich obrátit se, byť jen písemně na Českou advokátní komoru s žádostí o určení advokáta, jak byli poučeni, případně obrátit se taktéž písemně na jimi zvoleného advokáta.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

Vzhledem ke skutečnosti, že stěžovatelé neodstranili vady podání v soudem stanovené lhůtě, jsou splněny podmínky § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně. Ústavnímu proto soudu nezbylo, než předmětný návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, odmítnout. Stejný osud sdílí návrh stěžovatelů, aby Ústavní soud "z právních předpisů odstranil povinné zastoupení advokátem při podání dovolání, kasační i ústavní stížnosti i jejich zpoplatnění soudními poplatky (jejich osvobozením)".

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 4. prosince 2013

Ivana Janů, v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.