I. ÚS 2726/09
I.ÚS 2726/09 ze dne 2. 12. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ivanou Janů ve věci ústavní stížnosti stěžovatele J. R., zastoupeného JUDr. Jiřím Knoppem, advokátem, se sídlem Dobrovského 31, Litoměřice, proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17. 6. 2009, č. j. 10 Co 8/2008-83, a proti rozsudku Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 30. 10. 2007, č. j. 14 C 98/2005-68, za účasti Krajského soudu v Ústí nad Labem a Okresního soudu v Litoměřicích, jako účastníků řízení, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

I. Stěžovatel se ústavní stížnosti domáhal zrušení výše uvedených rozhodnutí, kdy rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17. 6. 2009, č. j. 10 Co 8/2008-83, byl potvrzen výrok I. a změněny výroky II. a III. rozsudku Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 30. 10. 2007, č. j. 14 C 98/2005-68.
Podle § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení.

Z vyžádaného soudního spisu vyplývá, že napadené rozhodnutí bylo stěžovateli doručeno dne 20. 8. 2009.

Posledním dnem lhůty pro podání ústavní stížnosti tak bylo pondělí 19. 10. 2009. Vzhledem k tomu, že stěžovatel podal ústavní stížnost k poštovní přepravě dne 20. 10. 2009, je jeho ústavní stížnost podána opožděně.

Z těchto důvodů Ústavní soud odmítl ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu, a to jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho projednání tímto zákonem.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. prosince 2009

Ivana Janů, v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.