I. ÚS 2723/09
I.ÚS 2723/09 ze dne 17. 12. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele L. K., bez právního zastoupení, proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, čj. 20 Co 159/2009 - 239, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 21. října 2009 ústavní stížnost stěžovatele L. K. proti shora označenému rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové.
Ústavní stížnost nesplňovala náležitosti stanovené v § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále "zákon o Ústavním soudu"). Stěžovatel nebyl právně zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), návrh neobsahoval vylíčení rozhodujících skutečností a označení důkazů, jichž se stěžovatel dovolává (§ 34 odst. 1 zákona o Ústavním soudu) a nebyla přiložena kopie rozhodnutí o posledním prostředku ochrany práva stěžovatele (§ 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu).

Vzhledem k uvedeným okolnostem byl stěžovatel vyzván, dopisem ze dne 26. 10. 2009, aby vady ústavní stížnosti odstranil. K tomu mu byla stanovena lhůta v trvání 30ti dnů od doručení výzvy. Současně byl poučen o nezbytných náležitostech ústavní stížnosti a o tom, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady odstraněny, bude jeho ústavní stížnost odmítnuta podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Z obsahu spisu je zřejmé, že stěžovatel převzal výzvu Ústavního soudu dne 2. listopadu 2009 a ve stanovené lhůtě vady své ústavní stížnosti neodstranil.

S ohledem na uvedené skutečnosti soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, ústavní stížnost stěžovatele odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. prosince 2009

František Duchoň, v. r. soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.