I. ÚS 2680/09
I.ÚS 2680/09 ze dne 28. 12. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Ing. J. H., proti usnesení Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 5. 6. 2007, sp. zn. D 2604/2005, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 15. 6. 2009, kterou stěžovatel sepsal jako "obecný zmocněnec paní M. G.", navrhl zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí.
Výzvou ze dne 26. 10. 2009 soudce zpravodaj vyzval stěžovatele k odstranění vad ústavní stížnosti. Stěžovatele informoval, že zákon o Ústavním soudu vyžaduje, aby každá ústavní stížnost byla sepsána advokátem, doložena jeho plnou mocí a kopiemi rozhodnutí, proti kterým směřuje. K odstranění vad návrhu stanovil stěžovateli lhůtu 30ti dnů od doručení výzvy. Výzva byla stěžovateli doručena dne 30. 10. 2009.

Stěžovatel v poskytnuté lhůtě vady ústavní stížnosti neodstranil. Pouze sdělil, dopisem ze dne 25. listopadu 2009, že požádal o právní zastoupení advokátku JUDr. K. Š., která však zastoupení odmítla.

Po zvážení konkrétní situace soudce zpravodaj dospěl k závěru, že ústavní stížnost nelze projednat, neboť stěžovatel neodstranil všechny vady, které mu byly vytknuty. Lhůta 30ti dnů k jejich odstranění byla zcela přiměřená a vady nebyly odstraněny ani do dnešního data.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel neodstranil všechny vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, návrh odmítl podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. prosince 2009

František Duchoň, v. r. soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.