I. ÚS 2667/09
I.ÚS 2667/09 ze dne 30. 11. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Františkem Duchoněm o ústavní stížnosti stěžovatele P. P., bez právního zastoupení, proti usnesení Vrchního soudu v Praze čj. Nco 99/2009 -119, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 13. října 2009 stěžovatelovo podání (dále též "návrh"), směřující proti shora označenému usnesení Vrchního soudu v Praze.
Podání stěžovatele nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále "zákon o Ústavním soudu"). Stěžovatel nebyl právně zastoupen advokátem a jeho návrh jím nebyl sepsán (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu).

Soudce zpravodaj proto vyzval stěžovatele k odstranění vad podání, k čemuž mu stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy, která mu byla doručena dne 23. října 2009. Současně jej upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, Ústavní soud jeho návrh odmítne podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Podle zmíněného ustanovení soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, návrh odmítne, neodstraní-li stěžovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení byly splněny, neboť lhůta k odstranění vad marně uplynula a stěžovatel vytčené vady neodstranil. Z tohoto důvodu nezbylo soudci zpravodaji než ústavní stížnost odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. listopadu 2009

František Duchoň, v. r. soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.