I. ÚS 2592/09
I.ÚS 2592/09 ze dne 27. 1. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Ing. V. K., takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavnímu soudu bylo dne 5. října 2009 doručeno podání, označené jako "doplněk k ústavní stížnosti proti usnesení NS ČR v Brně z 22. 4. 2009". Zároveň bylo Ústavnímu soudu dne 16. 10. 2009 postoupeno Nejvyšším soudem podání téhož stěžovatele, označené jako "stížnost k Ústavnímu soudu proti usnesení Nejvyššího soudu ČR v Brně ze dne 22. dubna 2009 ve věci dovolání vyvlastnění akcie společnosti Cutisin s. r. o. ...".
Podání trpělo závažnými formálními vadami; zejména nebyl stěžovatel zastoupen advokátem a nebyla k němu přiložena kopie rozhodnutí, proti kterému stížnost směřovala. Stěžovatel byl na vady návrhu upozorněn a výzvou ze dne 12. listopadu 2009 poučen (včetně možnosti požádat Českou advokátní komoru o určení advokáta), že je nutné vytýkané vady v určené lhůtě 6 týdnů odstranit, protože v opačném případě by byl Ústavní soud nucen návrh odmítnout.

Ústavní soud konstatuje, že stanovená lhůta uplynula dne 31. prosince 2009. Jelikož k dnešnímu dni nebylo Ústavnímu soudu doručeno podání, jímž by byly vytýkané vady odstraněny, nezbylo než o návrhu rozhodnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, tedy tak, jak ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně 27. ledna 2010

Pavel Rychetský v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.