I. ÚS 2572/09
I.ÚS 2572/09 ze dne 3. 11. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ivanou Janů o návrhu J. J., takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:
Ústavní soud obdržel dne 1.109.2009 podání označené jako ústavní stížnost, v němž navrhovatel rozporoval údajnou toleranci u zaměřování hranic pozemků, žádal o neprodlené řešení současného stavu, a to i se zpětnou platností, a uvedl, že je jím také dotčen. Protože podání nesplňovalo náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, byl stěžovatel výzvou Ústavního soudu, doručenou mu 12.10.2009, vyzván k odstranění vad podání tak, aby splňovalo předepsané náležitosti, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy. V určené lhůtě stěžovatel na výzvu reagoval svým dopisem, v němž změnil označení "ústavní stížnosti" na "oznámení, sdělení nebo upozornění" a nadále trval na protiústavnosti pravidel pro zaměřování hranic.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel ve stanovené lhůtě vady podání neodstranil, Ústavní soud návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. listopadu 2009

Ivana Janů, soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.