I. ÚS 2562/13
I.ÚS 2562/13 ze dne 2. 10. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaroslavem Fenykem o ústavní stížnosti stěžovatele K. K., Věznice P.O.BOX 1, 789 53 Mírov, bez právního zastoupení, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní stížnost byla doručena Ústavnímu soudu dne 21. 8. 2013.
Dříve než se Ústavní soud může zabývat podstatou ústavní stížnosti, je třeba zkoumat, zda návrh splňuje formální náležitosti předpokládané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Ústavní stížnost stěžovatele byla vytvořena přelepením a přepisem blíže nespecifikovaného podání na hlavičkovém papíře advokátní kanceláře, která však na dotaz Ústavního soudu uvedla, že stěžovatele v řízení o ústavní stížnosti nezastupuje.

Návrh stěžovatele tak trpí formálními vadami. Stěžovatel především není zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1, § 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu) a k jeho návrhu nejsou připojeny kopie napadených rozhodnutí (§ 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu).

Ústavní soud stěžovatele poučil o nutných náležitostech podání a vyzval ho k odstranění vad jeho podání. K tomu mu stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy k odstranění vad. Dále ho Ústavní soud upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, ústavní stížnost bude ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnuta.

Stěžovatel výzvu k odstranění vad obdržel dne 29. 8. 2013, ale vytýkané vady ve stanovené lhůtě neodstranil, ani za účelem odstranění vad nepožádal o prodloužení stanovené lhůty.

S ohledem na výše uvedené Ústavní soud z důvodu nenaplnění formálních podmínek pro podání ústavní stížnosti návrh stěžovatele soudcem zpravodajem mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. října 2013

Jaroslav Fenyk, v. r. soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.