I. ÚS 2558/09
I.ÚS 2558/09 ze dne 19. 11. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ivanou Janů o návrhu J. P., takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:
Ústavní soud obdržel dne 30.9.2009 podání formulované jako žádost o prošetření právních úkonů ve věci exekuce, které však nesplňovalo náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Stěžovatel byl výzvou Ústavního soudu, doručenou mu 12.10.2009, vyzván k odstranění vad podání tak, aby splňovalo předepsané náležitosti, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy. V určené lhůtě stěžovatel na výzvu nereagoval náležitým způsobem, pouze zaslal přípis s doplněním některých údajů, podepsaný P. F., jako "nezávislým pozorovatelem".

Vzhledem k tomu, že stěžovatel ve stanovené lhůtě vady podání neodstranil, Ústavní soud návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. listopadu 2009

Ivana Janů, v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.