I. ÚS 2557/12
I.ÚS 2557/12 ze dne 29. 8. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 29. srpna 2012 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení o stížnosti M. S., proti postupu soudu v trestní věci stěžovatele, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění

Ústavní soud obdržel dne 9. července 2012 podání navrhovatele ze dne 2. července 2012, které nesplňuje náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem. Navrhovatel byl proto vyzván k odstranění vad podání ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy a současně poučen o obsahu ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona, podle něhož neodstranění vad ve stanovené lhůtě je důvodem odmítnutí návrhu.
Výzva k odstranění vad byla navrhovateli doručena dne 26. července 2012. Do dnešního dne vady návrhu odstraněny nebyly. Navrhovatel tedy, jak patrno ze shora uvedeného, v určené lhůtě vady návrhu neodstranil, a proto Ústavní soud jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. srpna 2012

Pavel Holländer soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.