I. ÚS 2536/08
KSHK 45 INS 14194/2011 1 VSPH 1367/2014 P9 10

U S N E S E N Í Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenčním řízení dlužnice Boženy Tlusté, bytem Mžany 8, o odvolání věřitele Bohemia Faktoring, s.r.o., IČO 27242617, sídlem Letenská 121/8, Praha 1, zast. Mgr. et Mgr. Janou Sekyrovou, advokátkou, sídlem Praha 1, Letenská 121/8, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 45 INS 14194/2011 P9 2/celk.2 ze dne 28. dubna 2014 t a k t o : Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 45 INS 14194/2011 P9 2/celk.2 ze dne 28. dubna 2014 se potvrzuje. O d ů v o d n ě n í : Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové v insolvenčním řízení týkajícím se dlužnice Boženy Tlusté (dále jen dlužnice) rozhodl o tom, že přihláška pohledávky ve výši 41.526,60 Kč věřitele Bohemia Faktoring, s.r.o. (dále jen odvolatel) se odmítá a že právní mocí tohoto usnesení účast odvolatele v insolvenčním řízení končí. V odůvodnění usnesení soud prvního stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 11.10.2012 (A 13) zjistil úpadek dlužnice a vyzval věřitele, aby do třiceti dnů přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení s poučením o následcích pozdě podané přihlášky. Lhůta k přihlášení pohledávek uplynula dnem 12.11.2012, přičemž odvolatel podal svoji přihlášku do datové schránky soudu opožděně až dne 18.4.2014. Proto soud prvního stupně postupoval podle § 185 insolvenčního zákona a jeho přihlášku pohledávky odmítl. Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil tak, že se přihláška neodmítá a jeho účast se v insolvenčním řízení nekončí. Uvedl, že do insolvenčního řízení podal přihlášku až dne 18.4.2014 z důvodu, že tak nemohl učinit dříve, neboť původní dlužník Miroslav Tlustý zemřel dne 5.2.2012 a teprve dne 24.3.2014 získal od Okresního soudu v Hradci Králové usnesení č.j. 34 D 199/2012 232 ze dne 25.1.2013, z něhož zjistil, že dědicem původního dlužníka je dlužnice. Z toho dovozoval, že mu třicetidenní přihlašovací lhůta počala 1 VSPH 1367/2014 běžet až ode dne, kdy se jednoznačně dozvěděl, kdo je právním nástupcem dlužníka, a že přihlášku za dlužnicí podal včas. Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům: Podle § 173 odst. 1 insolvenčního zákona věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 insolvenčního zákona. Je li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (§ 136 odst. 3 insolvenčního zákona). Podle § 173 odst. 4 insolvenčního zákona má přihláška pohledávky pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba či jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu. Podle § 185 insolvenčního zákona nastala li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí. K otázce včasnosti přihlášky se soudní praxe ustálila na tom, že k zachování lhůty pro podání přihlášek stanovené insolvenčním soudem v rozhodnutí o úpadku (§ 136 insolvenčního zákona) postačí, je li přihláška posledního dne lhůty odevzdána orgánu, který má povinnost písemnost doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.). Nejde li o známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska (§ 430 insolvenčního zákona), nedoručuje insolvenční soud známým věřitelům dlužníka zvlášť (jinak než vyhláškou podle § 71 insolvenčního zákona) ani vyhlášku, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, ani rozhodnutí o úpadku (blíže k tomu viz usnesení Nejvyššího 1 VSPH 1367/2014 soudu ČR ze dne 4.9.2008, sp.zn. KSBR 38 INS 735/2008, 29 NSČR 4/2008 P11 (R 25/2009), usnesení Ústavního soudu ze dne 26.1.2009, sp.zn. I. ÚS 2536/08). Ze spisu odvolací soud zjistil, že insolvenční řízení týkající se dlužnice bylo zahájeno k návrhu dlužnice dne 11.8.2011 (A 1). Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku téhož dne (A 2). Usnesením ze dne 11.10.2012 (A 13) rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužnice a stanovil lhůtu k podání přihlášek. V insolvenčním rejstříku je zveřejnil téhož dne. Co se týče tohoto usnesení, je třeba uvést, že nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle § 136 odst. 2 insolvenčního zákona obsahovat má, včetně třicetidenní lhůty stanovené k přihlášení pohledávek a poučení o následcích jejího zmeškání. Konec stanovené lhůty připadl v dané věci na den 12.11.2012. Nutno vyjít z toho, že koncepce insolvenčního zákona je založena na informovanosti účastníků a dalších osob o průběhu insolvenčního řízení prostřednictvím insolvenčního rejstříku, který je informačním systémem veřejné správy veřejně přístupným na internetu. Proto i zahájení insolvenčního řízení, od nějž počíná běžet lhůta pro podávání přihlášek, oznamuje insolvenční soud dle § 101 insolvenčního zákona pouze vyhláškou dle § 71 téhož zákona, jež spočívá ve vyvěšení oznámení na úřední desce insolvenčního soudu s jeho současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku, s nímž se dle § 74 odst. 1 insolvenčního zákona pojí i účinky doručení písemnosti. Zvlášť doručuje soud vyhlášku o zahájení řízení jen stávajícím účastníkům řízení a dle § 430 insolvenčního zákona známým věřitelům s obvyklým místem pobytu, bydlištěm nebo sídlem v některém z členských států Evropské unie (s výjimkou Dánska), a vyrozumí o ní orgány a instituce uvedené v § 102 insolvenčního zákona. Obdobně i rozhodnutí o úpadku, jímž je stanovena konečná lhůta pro podávání přihlášek do insolvenčního řízení, doručuje soud pouze vyhláškou (dle § 71 insolvenčního zákona) a zvlášť je dle § 138 insolvenčního zákona doručuje pouze dlužníkovi, insolvenčnímu správci, předběžnému správci, insolvenčnímu navrhovateli a osobám, které přistoupily k řízení (dle úvahy soudu i věřitelům, kteří již své pohledávky přihlásili, a jsou tedy již účastníky řízení) a zahraničním věřitelům dle § 430 insolvenčního zákona, a vyrozumí o něm orgány a instituce uvedené v § 139 insolvenčního zákona. Je tedy zřejmé, že pokud se odvolatel s řádně zveřejněnou vyhláškou o zahájení insolvenčního řízení ani se zveřejněným rozhodnutím o úpadku a s ním spojenou výzvou k přihlášení pohledávek včas neseznámil, jde tato okolnost - při stávající zákonné úpravě - toliko k jeho tíži. Jelikož prominutí zmeškání této lhůty (i pokud by o ně věřitel dle § 58 o.s.ř. včas požádal) není podle § 83 insolvenčního zákona přípustné, je nezvratný závěr, že přihláška odvolatele podaná po uplynutí stanovené přihlašovací lhůty, nenastolila procesní účinky zákonem s ní spojené, není předmětem insolvenčního řízení a nemůže v něm být přezkoumána ani uspokojována. Jinak řečeno, odvolací argumentace odvolatele není pro posouzení včasnosti jeho přihlášky 1 VSPH 1367/2014 významná za situace, kdy již dne 16.3.2012 (A 6) byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna informace o úmrtí dlužníka, dne 20.6.2012 (A 8) bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno podání dlužnice, z něhož plyne, že po úmrtí dlužníka přijme v dědickém řízení jeho závazky, a dne 18.9.2012 (A 11) byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna informace o rozdělení insolvenčního řízení vedeného dříve společně na oba dlužníky. Odvolateli tedy nic nebránilo v tom, aby svoji pohledávku původně směřující za dlužníkem včas přihlásil do insolvenčního řízení dlužnice, a to jako pohledávku vázanou na podmínku (§ 173 odst. 3 insolvenčního zákona), jestliže se dlužnice stane jeho dlužníkem podle výsledků dědického řízení. V daném případě soud prvního stupně nepochybil, když o přihlášce odvolatele (P9) a o ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení rozhodl podle § 185 insolvenčního zákona, neboť odvolatel dodal přihlášku ze dne 18.4.2014 do datové schránky soudu téhož dne, tedy opožděně. Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným a napadené usnesení podle § 219 občanského soudního řádu jako ve výroku věcně správné potvrdil. P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). V Praze dne 14. října 2014 JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová