I. ÚS 2523/17
I.ÚS 2523/17 ze dne 22. 8. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Tomášem Lichovníkem ve věci návrhu Pavla Pojdla, na zrušení usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. 2 As 176/2017-57 ze dne 26. 7. 2017, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění
Dne 15. 8. 2017 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání, jímž se navrhovatel domáhal zrušení v záhlaví citovaného usnesení Nejvyššího správního soudu. Podání navrhovatele nelze považovat za řádné, neboť trpí řadou formálních i obsahových nedostatků (§ 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších změn, dále jen "zákon o Ústavním soudu"), zejména absencí povinného právního zastoupení. Z úřední činnosti je Ústavnímu soudu známo, že sám navrhovatel se v minulosti obrátil na Ústavní soud ve více než stovce případů. Navrhovatel přitom byl v souvislosti se svými předchozími podáními k Ústavnímu soudu již vícekrát vyzýván k odstranění vad podání s patřičným poučením o náležitostech ústavní stížnosti (včetně nutnosti být v řízení zastoupen advokátem a o tom, že Ústavní soud advokáta k řízení o ústavní stížnosti neustanovuje), jakož i o případných následcích neodstranění takových vad.

Jak již Ústavní soud opakovaně uvedl v předchozích věcech navrhovatele (viz např. usnesení sp. zn. II. ÚS 2574/09, IV. ÚS 1647/10, I. ÚS 2053/11, I. ÚS 1086/13, I. ÚS 2252/13 aj.), v řízení o ústavní stížnosti není nevyhnutelnou podmínkou, aby se poučení o povinném zastoupení a o dalších náležitostech návrhu dostávalo navrhovatelům vždy v každém individuálním řízení, jestliže se tak stalo v případech předchozích. Lze-li vycházet ze spolehlivého předpokladu, že dříve poskytnuté informace byly objektivně způsobilé zprostředkovat zásadu, že na Ústavní soud se nelze obracet jinak než v zastoupení advokátem, pak se jeví setrvání na požadavku dalšího poučení neefektivním a formalistickým. Za dané situace tudíž Ústavní soud návrh mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků za přiměřeného použití ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 22. srpna 2017

Tomáš Lichovník v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.