I. ÚS 252/05
I.ÚS 252/05 ze dne 30. 6. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání, be přítomnosti účastníků, ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky D. K., zastoupené Mgr. Jaroslavem Henyšem, advokátem Krakovská 25, Praha 1 proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 7.3.2005, sp.zn. Nt 706/2005, a proti usnesení Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem ze dne 25.2.2005, sp.zn. 2 KZv 64/2004, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 27.4.2005 byl Ústavnímu soudu doručen návrh označený jako "doplnění ústavní stížnosti proti pravomocnému usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 2.12.2004, čj. Nt 730/2004-Nt a proti rozhodnutí Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem, čj. 2 KZV 64/2004-214" ke sp.zn. II. ÚS 713/04. Protože se fakticky jednalo o novou ústavní stížnost, byla jí přidělena samostatná spisová značka.

Po přezkoumání formálních náležitostí návrhu Ústavní soud zjistil, že návrh trpí zásadními vadami. Ve smyslu ustanovení § 34 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), nebyl přiložen dostatečný počet stejnopisů a dále k návrhu nebyla připojena speciální plná moc podle ustanovení §§ 29 až 31 zákona o Ústavním soudu, ačkoliv z textu podání vyplývalo, že Mgr. Jaroslav Henyš je zástupcem stěžovatelky.

Soudce zpravodaj stěžovatelku prostřednictvím jejího zástupce upozornil na uvedené vady a určil jí lhůtu 10 dnů k jejich odstranění Zároveň stěžovatelku poučil o možnosti Ústavního soudu návrh odmítnou, pokud stěžovatelka vady v určené lhůtě neodstraní. Stěžovatelka výzvu k odstranění vad převzala dne 7.6.2005, jak vyplývá z dodejky založené ve spise Ústavního soudu (č.l. 5). Lhůta k nápravě však uplynula marně.

Tím, že stěžovatelka vytknuté vady návrhu v určené lhůtě neodstranila a na výzvu Ústavního soudu nijak nereagovala, je naplněn předpoklad pro aplikaci § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu. Ústavní soud proto rozhodl tak, že se ústavní stížnost odmítá.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. června 2005

Ivana Janů soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.