I. ÚS 2507/12
I.ÚS 2507/12 ze dne 13. 8. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 13. srpna 2012 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojena Gütlera, soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Ivany Janů, ve věci navrhovatelky GRATO spol. s r. o., IČ: 41033281, se sídlem Palackého 796/57a, 353 01 Mariánské Lázně, zastoupené Mgr. Ivanou Sládkovou, advokátkou se sídlem Janáčkovo nábř. 39/51, 150 00 Praha 5, o ústavní stížnosti proti výroku II. rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 17. dubna 2012 č. j. 181 EC 533/2010-46, výroku II. Okresního soudu v Ostravě ze dne 11. dubna 2012 č. j. 126 EC 209/2010-42, nákladové části výroku rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 11. dubna 2012 č. j. 157 EC 760/2010-30, výroku II. rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 4. dubna 2012 č. j. 124 EC 152/2010-32, výroku II. rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 27. dubna 2012 č. j. 117 EC 239/2009-43, výroku II. rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 2. května 2012 č. j. 182 EC 578/2010-31, výroku II. rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 13. dubna 2012 č. j. 126 EC 194/2010-42, proti nákladové části výroku rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 16. května 2012 č. j. 157 EC 256/2010-30, výroku II. rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 20. dubna 2012 č. j. 161 EC 659/2010-39, výroku II. rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 25. dubna 2012 č. j. 135 EC 37/2010-35, výroku II. rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 30. dubna 2012 č. j. 135 EC 175/2010-32, výroku II. rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 2. května 2012 č. j. 116 EC 576/2012-23, takto:
I. Věci vedené u Ústavního soudu pod sp. zn. I. ÚS 2507/12, I. ÚS 2582/12, I. ÚS 2595/12, I. ÚS 2607/12, I. ÚS 2620/12, I. ÚS 2682/12, I. ÚS 2720/12, I. ÚS 2820/12, I. ÚS 2832/12, I. ÚS 2870/12, I. ÚS 2932/12 a I. ÚS 2957/12 se spojují ke společnému projednání a rozhodnutí a budou nadále vedeny pod sp. zn. I. ÚS 2507/12.

II. Návrh se odmítá.
Odůvodnění

Formálně bezvadnými ústavními stížnostmi, vedenými pod sp. zn. I. ÚS 2507/12, I. ÚS 2582/12, I. ÚS 2595/12, I. ÚS 2607/12, I. ÚS 2620/12, I. ÚS 2682/12, I. ÚS 2720/12, I. ÚS 2820/12, I. ÚS 2832/12, I. ÚS 2870/12, I. ÚS 2932/12 a I. ÚS 2957/12, navrhovatelka napadla nákladové části výroků v záhlaví označených rozsudků Okresního soudu v Ostravě. Cítí se jimi být dotčena ve svých ústavně zaručených základních právech z čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod plynoucích, pročež se domáhá jejich zrušení.
Vzhledem k tomu, že všechny označené věci se týkají téže navrhovatelky a jsou založeny na obdobných skutkových základech a shodné právní problematice, bylo pro tuto jejich souvislost rozhodnuto, za použití § 63 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 112 odst. 1 o. s. ř., z důvodu hospodárnosti o jejich spojení ke společnému řízení s tím, že budou nadále vedeny pod sp. zn. I. ÚS 2507/12.

Senát mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, shledá-li jej zjevně neopodstatněným [§ 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

Úsudek o zjevné neopodstatněnosti návrhů Ústavní soud učinil ve všech shora označených věcech, které navrhovatelka co do rozhodnutí obecných soudů o nákladech řízení podrobila své aktuální kritice.

Podstata všech případů, jejich jednotlivé relevantní komponenty, argumentace navrhovatelky, jakož i stížnostní body návrhů vykazují shodné prvky jako návrh navrhovatelky, o němž Ústavní soud rozhodl zamítavým nálezem ze dne 25. července 2012 sp. zn. I. ÚS 988/12. Navrhovatelka byla jeho adresátem; tudíž za této situace postačí na rozhodovací důvody označeného nálezu, jež jí jsou známy, a které dopadají i na nyní posuzované případy, v plném rozsahu odkázat.

V důsledku uvedeného nemohlo být rozhodnuto jinak, než jak ve výroku II. usnesení obsaženo [§ 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. srpna 2012

Vojen Güttler předseda senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.