I. ÚS 250/17
I.ÚS 250/17 ze dne 5. 4. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti, kterou podal stěžovatel Richard Köhler, proti rozhodnutí Okresního soudu v Trutnově č. j. 7 C 85/2011-22, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:
1. Ústavnímu soudu bylo dne 25. ledna 2017 doručeno podání, ve kterém stěžovatel podal stížnost k Ústavnímu soudu proti rozhodnutí Okresního soudu v Trutnově č. j. 7 C 85/2011-22.

2. Ústavní soud před tím, než přistoupí k meritornímu posouzení ústavní stížnosti, zkoumá, zda ústavní stížnost splňuje požadované náležitosti a zda jsou dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). V předmětné věci ústavní stížnost stěžovatele náležitosti tohoto zákona nesplňovala, neboť stěžovatel nebyl zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 a § 31 zákona o Ústavním soudu).

3. Dne 22. února 2017 byla stěžovateli doručena výzva k odstranění vad návrhu a k předložení plné moci advokáta, který bude stěžovatele před Ústavním soudem zastupovat. Stěžovatel ve stanovené 30 denní lhůtě, která uplynula dne 24. března 2017, vady návrhu, a to ani přes řádné poučení, neodstranil.

4. Ústavní soud proto podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu podanou ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl z důvodu neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. dubna 2017

David Uhlíř v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.