I. ÚS 2499/13
I.ÚS 2499/13 ze dne 15. 1. 2014


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ivanou Janů mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o ústavní stížnosti Alice Nové, právně zastoupené Mgr. Stanislavem Bodlákem, advokátem, se sídlem Sobotín 270, Petrov nad Desnou, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 14. 8. 2013 se stěžovatelka domáhala nápravy chyb, ke kterým mělo dojít v řízení před obecnými soudy. Ústavní stížnost však nesplňovala náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Vady spočívaly zejména v nedostatku právního zastoupení a neurčitosti petitu. Z toho důvodu byla stěžovatelka výzvou doručenou dne 8. 10. 2013 poučena o nedostatcích svého podání a vyzvána k odstranění vad návrhu ve lhůtě 30 dnů. Dne 10. 11. 2013 byla Ústavnímu soudu doručena žádost stěžovatelce určeného advokáta o prodloužení lhůty k doplnění ústavní stížnosti. Této žádosti bylo vyhověno a opakovanou výzvou k odstranění vad návrhu doručenou dne 21. 11. 2013 byla stěžovatelce poskytnuta nová lhůta v délce 30 dnů ode dne doručení výzvy. Konec lhůty připadl na 23. 12. 2013.

Stěžovatelka vady podání ani v prodloužené lhůtě neodstranila.
Vzhledem k této skutečnosti je nutno učinit závěr, že jsou splněny podmínky § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně. Ústavnímu proto soudu nezbylo, než předmětný návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. ledna 2014

Ivana Janů, v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.