I. ÚS 2491/13
I.ÚS 2491/13 ze dne 7. 10. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o návrhu Českého svazu ochrany přírody, se sídlem v Praze 1, Michalská 511/6, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:
Podání stěžovatele bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 14. 8. 2013. Po zjištění, že nesplňuje formální náležitosti návrhu ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), zejména pak, že stěžovatel nebyl zastoupen advokátem ve smyslu § 30 a § 31 zákona o Ústavním soudu, byl stěžovatel dopisem ze dne 3. 9. 2013 vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 20 dnů. Tato výzva mimo jiné obsahovala upozornění, že pokud vytčené vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude návrh odmítnut.

Výzva byla stěžovateli doručena dne 6. 9. 2013. Dne 27. 9. 2013, tedy již po uplynutí stanovené lhůty, byl Ústavnímu soudu doručen přípis, v němž stěžovatel uvedl, že zasílá "upravené podání ústavní stížnosti o právního zástupce" a "v příloze posílá i plnou moc právního zástupce".

Stěžovatelem zaslané upravené podání nesplňuje předepsané náležitosti zákona o Ústavním soudu. Předně není podepsáno advokátem; v návrhu je sice právní zástupce uveden, avšak absentuje podpis (či alespoň razítko), z něhož by bylo patrné, že byl sepsán právním zástupcem. K návrhu není rovněž připojena stěžovatelem avizovaná plná moc právního zástupce. Vytýkané vady návrhu tedy nebyly přes řádné poučení odstraněny. Proto nezbylo Ústavnímu soudu než návrh jako vadný podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. října 2013

Ludvík David, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.