I. ÚS 2481/17
I.ÚS 2481/17 ze dne 22. 8. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Tomášem Lichovníkem ve věci ústavní stížnosti Salzgitter Mannesmann Stahlhandel s. r. o., se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8 - Karlín, zastoupené JUDr. Zuzanou Smítkovou, Ph. D., advokátkou se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2, proti rozsudku Nejvyššího soudu č. j. 23 Cdo 890/2015-831 ze dne 26. 4. 2017, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění
Stěžovatelka se domáhá zrušení kasačního rozhodnutí dovolacího soudu, jímž byla rozhodnutí nalézacího i odvolacího soudu v rozhodných výrocích zrušena a věc v tomto rozsahu vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Z uvedeného je tak zřejmé, že v posuzované věci není splněna podmínka vyčerpání všech relevantních procesních prostředků, které stěžovatelce právní řád k ochraně jejích práv poskytuje (§ 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). Proto je v tomto stádiu ústavní stížnost předčasná, když řízení před obecnými soudy nadále pokračuje. Ústavní soud ji tudíž odmítl dle § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu jako nepřípustnou.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 22. srpna 2017

Tomáš Lichovník v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.